Species Factsheet

Acrothamnion preissii

Details

Complete name: Acrothamnion preissii "(Sonder) E.M.Wollaston, 1968"
Taxonomy: Rhodophyta » Rhodophyta » Rhodophyceae » Ceramiales » Ceramiaceae » Acrothamnion preissii

Common Names

Synonyms

Acrothamnion preissii (Sonder) E.M.Wollaston, 1968
Acrothamnion pulchellum J. Agardh, 1892
Antithamnion preissii (Solder) De Toni, 1903
Callithamnion preissii Solder, 1845
Callithamnion pulchellum Harvey, nom. Illeg. 1854