Species Factsheet

Silurus glanis

Details

Complete name: Silurus glanis 
Taxonomy: Osteichthyes » Chordata » Actinopterygii » Siluriformes » Siluridae » Silurus glanis

Common Names

Synonyms