Species Factsheet

Electra pilosa

Details

Complete name: Electra pilosa 
Taxonomy: Ectoprocta » Bryozoa » Gymnolaemata » Cheilostomata » Electridae » Electra pilosa

Common Names

Synonyms

Electra pilosa