Species Factsheet

Clathrus archeri

Details

Complete name: Clathrus archeri (Berk.) Dring (1980)
Taxonomy: Fungi » Basidiomycota » Agaricomycetes » Phallales » » Clathrus archeri

Common Names

Synonyms